Skip to main content

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR KROGDIREKT

Allmänna villkor för Krogdirekt AB, (556732-5914) som tillhandahåller inköpstjänster för företag med målsättningen att gynna de företag som erhållit medlemskap i företaget. Nedan angivna allmänna villkor tillämpas mellan Krogdirekt AB och dess medlemmar samt i tillämpliga fall mellan Medlem och leverantör och mellan Medlem och Medlem.

DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR

1 §
Medlem är den som ansökt om medlemskap, och som godkänts av Krogdirekt AB, samt betalat serviceavgiften. Medlemssökande är den som ansöker om Medlemskap i Krogdirekt AB, men som ännu ej uppfyllt samtliga krav enligt denna punkt. Serviceavgift är den kostnad som skall erläggas årligen eller månatligen av Medlemmen, och som berättigar Medlemmen de förmåner och tjänster som Krogdirekt AB erbjuder. Medlemsföretaget är det bolag/firma som Medlemmen bedriver och som utnyttjar Krogdirekt AB:s tjänster.

MEDLEMMENS ANSVAR

2 §
För att utnyttja Krogdirekt AB:s tjänster krävs medlemskap. Medlemskap erhålles genom registrering av medlemsföretagets korrekta uppgifter hos Krogdirekt AB samt genom erläggande av serviceavgift.
3 §
Serviceavgiften faktureras vid registrering årsvis i förskott om inte annat överenskommits.
4 §
Medlem samtycker vid erläggande av serviceavgift att Krogdirekt har rätt att inhämta erforderlig information från samarbetspartners.
5 §
Inför utgången av medlemsperioden tillställs medlemmen en faktura avseende betalning av nästa års avgift. För det fall medlemmen betalar fakturan i rätt tid har medlemmen fortsatt rätt att utnyttja Krogdirekt AB:s förmåner och tjänster. Se vidare §21.
6 §
Medlem äger rätt att avbryta medlemskapet enligt §21 genom att skriftligen kontakta Krogdirekt AB:s kundtjänst.
7 §
Medlem svarar för att ha behörighet att ingå bindande avtal med Krogdirekt AB. Av Medlem avgivet anbud eller accept av anbud är bindande och Medlem är skyldig att fullgöra ingångna avtal med Krogdirekt AB.
8 §
Medlem förbinder sig att följa Krogdirekt AB:s vid var tid gällande instruktioner för användande av Krogdirekt AB:s tjänster. Medlem förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Såvida annat ej avtalats mellan Medlem och Krogdirekt AB, är Medlem aldrig skyldig att handla på de avtal som Krogdirekt AB slutit med olika leverantörer.
9 §
För det fall Krogdirekt AB befinns skyldigt att utge ersättning till Medlem eller tredje part, skall den Medlem som orsakat skadan på grund av brott mot lag eller dessa allmänna villkor hålla Krogdirekt AB skadeslöst.

KROGDIREKT AB:S ANSVAR

10 §
Krogdirekt AB avser att erbjuda Medlemmar kontakt och ramavtal med leverantörer som erbjuder produkter och tjänster till förmånliga villkor. De förmånliga villkoren kan förändras löpande. Krogdirekt AB är inte ersättningsskyldig för den förlust som Medlem kan drabbas av vid en förändring av villkor eller avtal som slutits mellan Krogdirekt AB och leverantörer.
11 §
Krogdirekt AB är inte part i de avtal som ingås mellan leverantör och Medlem. Krogdirekt AB ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Krogdirekt AB:s erbjudanden.
12 §
Krogdirekt AB ansvarar inte för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden i enlighet med avtal ingångna mellan Medlem och leverantör.
13 §
Krogdirekt AB är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Medlem och leverantör.
14 §
Krogdirekt AB ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Medlem förorsakats genom användande av Krogdirekts erbjudanden eller genom avtal ingångna mellan Krogdirekt AB och Medlem.
15 §
Krogdirekt AB ansvarar enbart för fullgörande av avtal ingångna mellan Medlem och Krogdirekt AB. Ansvar för direkta skador är dock begränsad till belopp motsvarande vad Medlem erlagt i serviceavgift.
16 §
Krogdirekt AB är fri från ansvar om Krogdirekt AB:s fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Krogdirekt AB:s kontroll som Krogdirekt AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Krogdirekt AB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighets-bestämmelse, arbetskonflikt, olycks-händelser, fel i allmänna kommunikationer m.m.). Medlem är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullgöra sina åtaganden i möjligaste mån. Första stycket gäller även vid avtal ingångna mellan Krogdirekt AB och Medlem.

MEDLEMSUPPGIFTER

17 §
De uppgifter som Medlem lämnar vid registrering kommer att lagras i Krogdirekt AB:s medlemsdatabas. Innehållet i Krogdirekt AB:s databas är konfidentiellt.
Genom registrering samtycker dock Medlem till att:

  1. Krogdirekt AB kan överlåta uppgifterna till samarbetspartners.
  2. Krogdirekt AB kan använda uppgifterna för att informera Medlem om förmånliga erbjudanden från Krogdirekt AB och Krogdirekt AB:s samarbetspartners.
  3. Krogdirekt AB kan överföra uppgifterna till stat som inte omfattas av EES, för ovan angivna ändamål.

18 §
Medlem ansvarar för att uppgifter som lämnats till Krogdirekt AB är uppdaterade och korrekta. Medlem äger rätt att ändra eller få information om de medlemsuppgifter som Krogdirekt AB registrerat om denne genom att kontakta Krogdirekt AB.

ÖVERLÅTELSE

19 §
Medlemmen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Krogdirekt AB äger rätt att utan medlemmens samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part. Krogdirekt AB äger även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

GILTIGHETSTID

20 §
Dessa allmänna villkor träder i kraft i och med avtal om medlemskap ingåtts mellan Krogdirekt AB och Medlem.
21 §
Medlemskapet gäller under en 12 månaders period. Medlemskapet förlängs automatiskt med 12 månader vid tidsfristens utgång om uppsägning ej skett 3 månader innan utgång förutsatt att inget annat har avtalats.
22 §
Krogdirekt AB äger rätt att utan angivande av skäl neka medlemssökande medlemskap.
23 §
Krogdirekt AB förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap utan angivande av skäl.

VERKAN AV UPPSÄGNING

24 §
Medlem äger efter uppsägning inte längre rätt att åberopa de ramavtal och rabatterade tjänster hos Krogdirekt AB:s leverantörspartners som kunnat nyttjas såsom Krogdirektmedlem.
25 §
Medlem äger ej rätt att kräva återbetalning av erlagd serviceavgift vid uppsägning, om annat ej skriftligen avtalats. För fall då Krogdirekt AB sagt upp medlemskap utan angivande av skäl, skall del av serviceavgiften återbetalas till Medlem. För fall då Krogdirekt AB sagt upp medlemskap på grund av Medlems avtalsbrott eller handlande i strid med dessa allmänna villkor, äger Medlem ej rätt till återbetalning av erlagd serviceavgift.

ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

26 §
Dessa allmänna villkor kan ändras av Krogdirekt AB genom information och publicerande av dessa på hemsidan www.krogdirekt.com. Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om medlemmen inte godtar ändring av villkor skall denne, genom skriftligt meddelande till Krogdirekt AB:s kundtjänst, säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses medlemmen ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändring komma att träda i kraft omedelbart.

ÖVRIGT

27 §
Tvist i anledning dessa villkor skall lösas av allmän domstol.